Nhằm giúp giáo viên lớp 1 chủ động tiếp cận phương pháp, nội dung dạy học sách giáo khoa lớp 1, bộ “Cánh Diều”, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo CBQL, giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020- 2021 tự nghiên cứu tài liệu hướng dẫn giảng dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 1, bộ “Cánh Diều” (từ ngày 04/8/2020 đến ngày 07/8/2020).

      Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 12/8/2020 CBQL, giáo viên nghiên cứu tập trung tại phòng Giáo dục và Đào tạo dưới sự hướng dẫn của CB, GV cốt cán.

       Có 23 giáo viên các môn Âm nhạc, Mĩ Thuật, Giáo dục thể chất; 52 CBQL, giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020- 2021 tham gia.

     Tất cả CBQL, giáo viên tham gia đều tích cực nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến chia sẻ, nêu thắc mắc khi thực hiện bộ sách “Cánh Diều”. 

      Sau nghiên cứu tập trung, giáo viên tự tin, sẵn sàng tham gia giảng dạy khi được phân công.     

      Mong muốn của giáo viên là được đầu tư đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin để sử dụng có hiệu quả học liệu điện tử của bộ sách “Cánh Diều”.