Từ ngày 25/8 đến ngày 27/8/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho 16 cán bộ quản lý trường tiểu học.

       

       Mục tiêu lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
       Kết thúc lớp tập huấn, học viên có thời gian 7 ngày để hoàn chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020- 2021 gửi lên hệ thống học tập trực tuyến để giảng viên trường Đại học Sư phạm TP HCM chấm. Học viên đạt yêu cầu sẽ được trường Đại học Sư phạm TP HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng.