DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HỒ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Số điện thoại liên hệ

 

01

 

Đoàn Thị Phượng

1972

Hiệu trưởng

ĐHSPMN

 

02

Lê Thị Thanh Vân

1988

Phó Hiệu trưởng

ĐHSPMN